Klantenkaart

De Juwelier van Kampen klantenkaart.

De klantenkaart biedt  de klantenkaarthouder, de mogelijkheid om bij aankopen van artikelen bij Juwelier van Kampen een spaartegoed op te bouwen. Op alle artikelen, behalve artikelen in de aanbieding of opruiming, ontvangt de klant 5% van het aankoopbedrag van het betreffende product als spaartegoed bijgeschreven op zijn klantenkaart. Het met de klantenkaart opgebouwde spaartegoed kan worden verzilverd op toekomstige aankopen bij Juwelier van Kampen. Het verzilveren is mogelijk vanaf een tegoed van €10,-.

Het opgebouwde spaartegoed staat vermeld op de verstrekte kassabon.

Let op! Het verzilveren van het opgespaarde tegoed kan alleen op vertoon van de klantenkaart.

Voorwaarden Klantenkaartprogramma.

 

Algemene Informatie;

Het klantenkaartprogramma wordt aangeboden aan natuurlijke personen, en aan rechtspersonen, hierna genoemd “klantenkaarthouder” of “klant”. Het programma is bestemd voor alle personen in het bezit van een Juwelier van Kampen  klantenkaart. Op vertoon van klantenkaart is het klantenkaartprogramma van toepassing voor elke gedane aankoop bij Juwelier van Kampen, Beverwijk.

 

1 Algemene voorwaarden klantenkaartprogramma.

De houder van de klantenkaart, heeft bij het registreren van de klantenkaart kennis genomen van de voorwaarden en heeft zich door middel van het registreren van de kaart, akkoord verklaard met de inhoud van deze voorwaarden.

De klantenkaart is gratis verkrijgbaar vanaf de leeftijd van 16 jaar.

2 Gebruik klantenkaart.

Na ontvangst van de klantenkaart is deze gereed voor gebruik en kan er met de klantenkaart gespaard en/of verzilverd worden.

Het opgebouwde spaartegoed staat vermeld op de verstrekte kassabon en kan in onze winkel  worden verzilverd bij een toekomstige aankoop.

Het verzilveren is mogelijk vanaf een tegoed van €10,-.

De klantenkaart biedt, op vertoon daarvan bij de kassa, de klantenkaarthouder, de mogelijkheid om bij aankopen van artikelen bij Juwelier van Kampen een spaartegoed op te bouwen. Op alle artikelen, behalve artikelen in de aanbieding of opruiming, ontvangt de klant 5% van het aankoopbedrag van het betreffende product als spaartegoed bijgeschreven op zijn klantenkaart. Het op de klantenkaart aanwezige en opgebouwde spaartegoed kan worden verzilverd op toekomstige aankopen van de klant bij Juwelier van Kampen.

Het verzilveren van het opgespaarde tegoed kan alleen op vertoon van de klantenkaart.

Het opgebouwde spaartegoed is niet overdraagbaar aan derden en is nooit inwisselbaar voor contant geld.

Indien een product is aangekocht met het spaartegoed wordt bij het retourneren van het product het spaartegoed weer teruggestort op de klantenkaart. Er wordt nooit of te nimmer contant geld uitgekeerd via de klantenkaart.

Wanneer een aankoop die middels contanten is afgerekend, geretourneerd wordt, zal het ontvangen spaartegoed voor die aankoop afgeschreven worden van het spaartegoed. Als blijkt dat er niet voldoende spaartegoed aanwezig is omdat deze inmiddels verzilverd is bij een andere aankoop dan wordt het te retourneren bedrag vermindert met het tekort aan saldo op de klantenkaart .

Bij aankoop van een cadeaubon, aanbetaling of overige diensten wordt er geen spaartegoed bijgeschreven op de klantenkaart.

Er wordt enkel en alleen gespaard over artikelen die niet in actie of opruiming zijn.

Bij betaling met een Juwelier van Kampen  cadeaubon wordt er wel spaartegoed op de klantenkaart bijgeschreven.

Het saldo van het spaartegoed van de klant blijft onbeperkt geldig. (behoudens voorwaarden elders in dit schrijven.)

4 Het opgespaarde  saldo en de klantenkaart hebben een geldigheidsduur die gelijk is aan de duur van het klantenkaartprogramma.

Juwelier van Kampen heeft op elk moment het recht om het klantenkaart- programma te wijzigen of te beëindigen,  zonder die beslissing te motiveren en zonder enige vorm van compensatie te bieden ten aanzien van de klant.

Juwelier van Kampen kan te allen tijde aan het (opbouwen van het) spaartegoed c.q. verzilveren daarvan nadere voorwaarden verbinden.

Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de Klantenkaart is Juwelier van Kampen gerechtigd een aan de klantenkaart gekoppeld voordeel/spaartegoed niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel/spaartegoed van de klantenkaarthouder op te schorten, te annuleren of terug te vorderen.

In dat geval is Juwelier van Kampen eveneens gerechtigd om de klantenkaart te blokkeren, in te trekken, te beëindigen.

Het spaartegoed dat word verworven via inbreuk op deze  voorwaarden zal geannuleerd worden zonder enige vorm van compensatie en zal leiden tot onmiddellijke terugbetaling aan Juwelier van Kampen.

Juwelier van Kampen houdt zich het recht om klanten aansprakelijk te stellen voor de schade die zij  lijdt en heeft geleden ten gevolge van de handelswijze van de betreffende klant en/of aangifte tegen de klant te doen. Juwelier van Kampen   behoudt zich het recht voor om de aan de klantenkaart verbonden voordelen en voorwaarden te wijzigen en/of in te trekken. Juwelier van Kampen behoudt zich tevens het recht voor het klantenkaartprogramma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt in de winkel en/of op www.juweliervankampen.nl en/of via andere wijze.

  1. Persoonlijke gegevens en privacy .

De door de klantenkaarthouder bij het verstrekken van de klantenkaart gegeven  persoonsgegevens en de aankopen van de klantenkaarthouder worden opgenomen in het Juwelier van Kampen gegevensbestand waarvan Juwelier van Kampen houder is en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Juwelier van Kampen  kan de gegevens gebruiken voor analysedoeleinden en voor het informeren van klantenkaarthouders over aanbiedingen, uitnodigingen voor events etc.

Persoonsgegevens worden door Juwelier van Kampen  nimmer aan derden verstrekt,

De kaarthouder is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van  verandering van het post- of e-mailadres. De klant zorgt ervoor dat alle (persoons)gegevens die meedeelt correct zijn. Hij is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het verstrekken van foutieve, onvolledige informatie.

Als commerciële berichten van Juwelier van Kampen  (na 3 pogingen) niet aankomen bij de klant, wordt er een brief per post naar de klant gestuurd. De klantenkaart wordt (uit voorzorg) geblokkeerd. De klant wordt in de brief verzocht om contact op te nemen met Juwelier van Kampen.

Bij verlies, diefstal van de klantenkaart of onbevoegd gebruik daarvan moet de houder zo snel mogelijk Juwelier van Kampen op de hoogte brengen. De kaart zal geannuleerd worden en vervangen door een nieuwe.

Juwelier van Kampen  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de klantenkaart.